Thành phố Hà Nội giao 3.153m2 đất cho Hateco xây dựng Tòa nhà Hateco Plaza

Theo quyết định, Công ty cổ phần Hateco Thăng Long liên hệ với sở, ngành liên quan để xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và làm thủ tục hợp đồng thuê đất; lập hồ sơ mốc giới giao đất và hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và truy thu tiền thuế đất còn thiếu; để được hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng theo quy định; để được hướng dẫn thủ tục ký quỹ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà ở theo quy định…

Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Hateco Thăng Long phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì Công ty được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung thì UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.UBND thành phố yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, UBND quận Đống Đa hướng dẫn Công ty cổ phần Hateco Thăng Long thực hiện các nghĩa vụ quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Đống Đa, phường Láng Thượng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng công trình và bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Hateco Thăng Long; kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố.

Thông tin mới nhất liên quan đến dự án quý khách truy cập tại: https://hateco-4ahuynhthuckhang.com/

Leave a Reply

Hotline: 0941.797.999
TẢI TÀI LIỆU 0941 797 999